Nemocnica

Zameranie nemocnice

 ZAMERANIE ORGANIZÁCIE A PREDMET ČINNOSTI

Predmetom činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. je poskytovanie základnej a odbornej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti chorým s respiračnými ochoreniami nešpecifickými a tuberkulózou pľúcnou a mimopľúcnou.

Zdravotnú starostlivost poskytuje aj v odbore klinickej onkológie, geriatrie a gerontológie, vnútorného lekárstva a dalších medicínskych odborov, súvisiacich s problematikou respiračných chorôb a tuberkulózy.

Na riadnom zasadnutí Správnej rady dňa 10. 5. 2006 Správna rada schválila úpravu a doplnenie predmetu činnosti ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. takto:

 Predmetom činnosti je poskytovanie ambulantnej a ústavnej liečebno-preventívnej starostlivosti a výučba frekventantov Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu:

1. Ambulantná zdravotná starostlivosť - všeobecná v odbore:

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých

2. Ambulantná zdravotná starostlivosť - špecializovaná v odbore:

Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Gastroenterológia

Geriatria

Chirurgia

Klinická biochémia - metabolické poruchy výživy

Klinická imunológia a alergológia

Klinická onkológia

Klinická psychológia

Osteológia

Paliatívna medicína

Pneumológia a ftizeológia

Reumatológia

Sonografické vyšetrenia v jednotlivých špecializovaných odboroch

Vnútorné lekárstvo

3. Ústavná zdravotná starostlivosť v odbore:

Anesteziológia a intenzívna medicína

Geriatria

Klinická onkológia

Pneumológia a ftizeológia

Starostlivosť o dlhodobo chorých

Vnútorné lekárstvo

4. Konziliárna lekárska služba v odbore:

Cytologická diagnostika

Dermatológia

Gynekológia a pôrodníctvo

Kardiológia

Neurológia

Oftalmológia

Ortopédia

Otorinolaryngológia

Patologická anatómia

Psychiatria

Urológia

5. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky v odbore:

Endoskopia

Funkčná diagnostika

Fyziatria, balneológia a liečebná

rehabilitácia

Klinická biochémia

Klinická mikrobiológia

Rádiológia

6. Národné referencné centrum pre mykobaktérie

7. Osteocentrum

8. Jednodňová starostlivosť v špecializovanom ambulantnom zariadení v odbore: chirurgia

9. Liečebná výživa a stravovanie

10. Ošetrovatelská starostlivosť

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

11. Lekárenská starostlivosť

12. Aplikácia vedy a výskumu

Vecný obsah a charakter poskytovaných všeobecne prospešných služieb neziskovej organizácie týmto v zmysle čl. IV, ods. 2 Zakladacej listiny o založení neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby (príloha č. 1 uznesenia vlády č. 501 zo dna 26. mája 2004) zostáva aj po redefinovaní predmetu činnosti nedotknutý.

V zmysle § 11 ods. 1 písm. B) zákona c. 578/2004 Z.z. o poskytovateloch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov získala ŠN sv. Svorada Zobor, n.o. od Ministerstva zdravotníctva SR ako orgánu príslušného na vydanie povolenia dňom 21. septembra 2006 pod č. 16349-3/2006-SP povolenie na prevádzkovanie:

1. ambulancie v odboroch diabetológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,

gastroenterológia, geriatria, chirurgia, klinická biochémia - metabolické poruchy výživy, klinická

imunológia a alergológia, klinická onkológia, klinická psychológia, osteológia, paliatívna medicína,

pneumológia a ftizeológia, reumatológia, vnútorné lekárstvo, všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých,

agentúra domácej ošetrovatelskej starostlivosti,

2. zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch fyziatria, balneológia a

liečebná rehabilitácia, klinická biochémia, klinická mikrobiológia, laboratórna medicína, rádiológia,

abdominálna ultrasonografia u dospelých, endoskopia respiracného systému a funkčná diagnostika,

3. zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti - špecializovanej nemocnice v odboroch

pneumológia a ftizeológia, klinická imunológia a alergológia, klinická onkológia, geriatria,

anesteziológia a intenzívna starostlivosť.

Miestom prevádzkovania je: Kláštorská 134, 949 88 Nitra

Okrem poskytovania činnosti v rámci predmetu činnosti je nemocnica zapojená do medzinárodného programu zdravia podporujúcich nemocníc (v skr. HPH- Health Promoting Hospitals) a vyvíja bohaté aktivity smerom do komunity. Ide najmä o aktivity v rámci pľúcnej rakoviny (Stop Lung Cancer- vid www.snzobor.sk) v rámci boja proti fajčeniu, v rámci boja proti osteoporóze v nedávnej minulosti aj komplikácií diabetu- tzv. diabetická noha.

Odbornými zástupcami:

1. MUDr. Bohumil Matula v povolaní lekár

2. Mgr. Renáta Sabová v povolaní sestra

3. RNDr. Helena Garlíková v povolaní farmaceut

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com